Chi tiết tin tức

Đảng ủy Tập đoàn HUD tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng khóa XI
 
Thực hiện Hướng dẫn số 52 – HD/BTGTW ngày 22/05/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch số 27-KH/ĐUK ngày 05/07/2012 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và kế hoạch số 593-KH/ĐU ngày 31/07/2012 của Đảng ủy Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), ngày 10/08/2012, tại Nhà văn hóa Linh Đàm, Đảng ủy Tập đoàn HUD đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XI cho các cán bộ chủ chốt và đảng viên thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

 

Dự Hội nghị là các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, cán bộ các Đảng bộ cơ sở, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Tập đoàn.

 
Đồng chí Phạm Ngọc đang truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt các nội dung của Kết luận Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XI về 5 nội dung chính: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" và Đề án "Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;" một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Văn Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn  

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn cần xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch hợp lý, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai, quán triệt nội dung Kết luận của Hội nghị Trung ương năm và Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương năm, Khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Trước đó Tập đoàn đã tổ chức 03 lớp học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại phía bắc và phía nam.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 7
Lượng truy cập trong ngày: 0