Chi tiết tin tức

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đô thị và khu thể thao giải trí
 
Thông báo, danh mục tài liệu, chương trình và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Thong bao to chuc dai hoi co dong.pdf.
Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Danh muc tai lieu Dai hoi co dong.pdf.
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Chuong trinh dai hoi co dong.pdf.
Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Quy che to chuc dai hoi co dong.pdf
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 1
Lượng truy cập trong ngày: 0