Chi tiết tin tức

Đảng bộ Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng
 
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, ngày 24/10/2014, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty HUD đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Văn Tuyến – Phó bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Cấp ủy và cán bộ giúp việc cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty (khu vực Miền Bắc) và đảng viên là cán bộ lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty, các đơn vị thành viên của Tổng công ty.


Tại hội nghị đồng chí Nghiêm Văn Bang - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ chính trị và các hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó tập trung vào công tác nhân sự cấp ủy trước và trong đại hội; quy định về độ tuổi cấp ủy viên tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban chấp hành Trung ương; đồng thời trao đổi một số nội dung mới của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 224-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương. Đồng chí Nghiêm Văn Bang nhấn mạnh, sự thành công của Đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề quyết định sự thành công của Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ XII của Đảng và cũng là tiền đề bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với ý nghĩa quan trọng đó, Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu và đòi hỏi rất cao đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Chỉ thị cũng đặt yêu cầu cao đối với công tác nhân sự cấp ủy, phải thực hiện đúng quy chế, quy trình, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, phải tiến hành theo quy hoạch cán bộ và đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ tới. Cấp ủy các cấp phải đảm bảo tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp đó, Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty triển khai một số nội dung chính về kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, theo Kế hoạch 916-KH/ĐU ngày 08/10/2014 của Đảng ủy Tổng công ty.

Với tinh thần trách nhiệm cao, gần 160 đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành nghiên cứu, thảo luận và trao đổi về các yêu cầu, nội dung công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nêu tại Chỉ thị của Bộ Chính trị, thảo luận về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện Chỉ thị được nêu tại Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương. Đồng thời, với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử và giới thiệu cán bộ ứng cử của Đảng, các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty theo kế hoạch 916-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Văn Bang đã chỉ đạo một số nội dung cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, nhằm thực hiện tốt các yêu cầu, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 36-CT/TW, bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ nhất, Ngay sau hội nghị này Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo và trực tiếp triển khai tiếp 01 hội nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 hội nghị tại Kiên Giang; đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức ngay việc quán triệt Chỉ thị này của Bộ chính trị ở cơ sở. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Tổng công ty, để chỉ đạo xây dựng kế hoạch về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị đề ra. Việc quán triệt phải đảm bảo để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng Chỉ thị và thực hiện đồng bộ, thống nhất từ cơ sở đến các cấp ủy trực thuộc.

Thứ hai, lãnh đạo chuẩn bị tốt Báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ Tổng công ty, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương và của Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ ba, lãnh đạo công tác nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, bảo đảm phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy, nhằm xây dựng ban chấp hành đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ tư, lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp chặt chẽ, đúng nguyên tắc và tiến hành đồng thời với lãnh đạo thực hiện hòan thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tư tưởng trong đảng bộ và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong đơn vị.

Đồng chí Nghiêm Văn Bang bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, cấp ủy các cấp trực thuộc; với tinh thần cách mạng của các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty và sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV sẽ thành công tốt đẹp./.
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 3
Lượng truy cập trong ngày: 0