Chi tiết tin tức

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 
Ngày 20/05/2015, tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Dự Đại hội, về phía Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có Ông Đoàn Văn Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty và đại diện các Ban chức năng thuộc Tổng công ty; Về phía Công ty HUDSE có Ông Ngô Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT, Ông Đậu Hoài An – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các thành viên HĐQT, BKS, trưởng các phòng ban và các cổ đông Công ty HUDSE.
Ông Đậu Hoài An - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

Đại hội đã nghe và thảo luận những vấn đề như: Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Tổng giám đốc; Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý, giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015; Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến mức chia cổ tức cho năm tài chính 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2015.

Ông Nguyễn Đức Dân đại diện cổ đông của Công ty SUDICO tại Công ty HUDSE đề xuất Ban điều hành sớm có những mục tiêu dài hạn cho Công ty trình ĐHĐCĐ, cần tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động và có kế hoạch giảm vốn điều lệ trở về vốn thực góp.
Ông Nguyễn Đức Dân đóng góp ý kiến tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ông Đoàn Văn Thanh đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 của toàn thể CBCNV Công ty HUDSE. Ông cũng đề nghị Công ty HUDSE triển khai một số nhiệm vụ để duy trì và phát triển Công ty trong năm 2015 và các năm tiếp theo.
Ông Đoàn Văn Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã thành công tốt đẹp, khẳng định sự đồng thuận cao của các Cổ đông, là nền tảng vững chắc, thuận lợi giúp Công ty HUDSE từng bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 20
Lượng truy cập trong ngày: 0