Chi tiết tin tức

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Ngày 29/9/2015, tại Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015-2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy.

 

 

Thảo luận và đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng Quý III/2015, Hội nghị thống nhất: Trong Quý III/2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được duy trì ổn định, với giá trị lũy kế 9 tháng đầu năm các chỉ tiêu chính đạt khoảng 70% kế hoạch cả năm. Nhiều mục tiêu trong thực hiện đề án tái cơ cấu đạt yêu cầu đề ra; chương trình cổ phần hóa Công ty mẹ và HUDS đang được triển khai theo kế hoạch được duyệt; Công tác xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho giai đoạn 2016-2020 được triển khai đồng thời với việc xúc tiến các thủ tục xin giao chủ đầu tư các dự án mới đã có kết quả bước đầu với việc Tổng công ty được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Giang Biên. Các dự án nhà ở xã hội được triển khai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện, hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020; chuẩn bị các công tác phục vụ và chào mừng Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hùng đã quán triệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai các giải pháp, thúc đẩy hoạt động SXKD, tập trung vào công tác kinh doanh thu hồi vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý IV/2015, chuẩn bị tiền đề cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2016; Công ty mẹ Tổng công ty và các đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, phát triển các dự án mới, chuẩn bị các tiền đề cần thiết để xây dựng trình phê duyệt và triển khai kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu và dự án cụ thể, khả thi  Đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cùng với Hội đồng Thành viên Tổng công ty căn cứ các chỉ tiêu chính và nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết này để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng những giải pháp, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng Ban chuyên môn và đơn vị thành viên để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặt ra.

          Hội nghị đã thống nhất một số nội dung Đảng bộ Tổng công ty tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng và đặc biệt là Nghị quyết số 144-NQ/ĐU ngày 03/02/2015 của Đảng ủy Tổng công ty để lãnh đạo hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, kế hoạch công tác quý IV và cả năm 2015; Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, CNV lao động trong Tổng công ty; tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ, sự tin tưởng vào đường lối chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị. Triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

  - Sắp xếp tổ chức các Ban của Đảng ủy (VPĐU, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan UBKT Đảng ủy); kiện toàn nhân sự cán bộ chuyên trách Văn phòng Đảng ủy, các Ban của Đảng ủy và Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty; Xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Khối cơ quan Tổng công ty (theo mô hình tổ chức là Đảng bộ Công ty mẹ - TCT trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty); Rà soát, chuẩn bị quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo Tổng công ty; Ban hành một số Chương trình công tác và quy chế, quy định, quyết định nội bộ phục vụ hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty:

- Thống nhất thông qua và ban hành: Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ trong Đảng bộ Tổng công ty; Quy định về sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty đối với công tác sản xuất kinh doanh; Quy định về sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty đối với công tác xây dựng Đảng; Quy định về sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty đối với các tổ chức đoàn thể Tổng công ty; Phối hợp ban hành "Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy - Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Tổng công ty".

- Cho ý kiến về Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để Ủy ban kiểm tra ban hành; Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong quý IV/2015 và chương trình làm việc năm 2016; Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Tổng công ty; Nghiên cứu để xây dựng và ban hành một số nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty trong đầu năm 2016; Tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; Xét đánh giá chất lượng và khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2015; Thông qua nội dung tổng kết công tác năm 2015; xây dựng Chương trình công tác năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch năm và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 5
Lượng truy cập trong ngày: 0