Chi tiết tin tức

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
 
Ngày 22/8/2016, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Chương trình hành động của Tổng công ty thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và một số nội dung khác cho hơn 100 cán bộ chủchốt và cấp ủy trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư, phụ trách Đảng ủy chủ trì Hội nghị.Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội đã trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội khóa XII. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công rất tốt đẹp; các Văn kiện của Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp 2013. Các Văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, để tiếp tục phát triển đất nước toàn diện và bền vững trong giai đoạn cách mạng mới nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Tiếp đó, đồng chí Phạm Ngọc đã trao đổi thêm một số các nội dung cơ bản về Kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thưphụ trách Đảng ủy Tổng công ty quán triệt triển khai Chương trình hành động của Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động của Ngành xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ chính mà Tổng công ty đặt ra trong Chương trình hành động thực hiện những mục tiêu chung của Ngành xây dựng cùng những giải pháp chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ Tổng công ty.


Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thưphụ trách Đảng ủy Tổng công ty khẳng định, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tổng công ty trong năm 2016. Đồng chí đề nghị, các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung của Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và xây dựng chương trình hành động ở tổ chức đảng, đơn vị mình phụ trách đạt kết quả tốt nhất; đồng thời, sau Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ và vận dụng vào thực tiễn công việc, nâng cao những nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở chi bộ gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, đơn vị nơi công tác.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 28
Lượng truy cập trong ngày: 0