Chi tiết tin tức

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện mục tiêu:"Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Tập đoàn HUD trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh" theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn
 
(TTTT-HUD) Trong những ngày cuối cùng năm 2010, ngày 30/12/2010, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã họp, kỳ họp thứ 14, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng quý I/2011. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã đề ra ba mục tiêu trọng tâm của nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 05 năm 2011-2015 trong đó có mục tiêu: “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Tập đoàn HUD trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh”.

Ngày 31/03/2011, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Chương trình hành động số 465 CTr/ĐU về thực hiện mục tiêu: “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Tập đoàn HUD trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh”. Trung tâm Thông tin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Chương trình hành động số 465 CTr/ĐU dưới đây.

Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong bối cảnh cả nước bắt đầu giai đoạn phát triển mới, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và chiến lược 10 năm tới, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững với mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị giữa nhiệm kỳ III được tổ chức vào tháng 8/2010 xác định định hướng phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2011-2015: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị vững mạnh toàn diện; nhân rộng mô hình khu đô thị mới đồng bộ hiện đại, góp phần tham gia điều tiết thị trường bất động sản trong nước; xứng đáng là công cụ sắc bén, thực hiện vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong giai đoạn 2011-2015 là thực hiện thắng lợi Chương trình Phát triển nhà ở với mục tiêu hoàn thành 12 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở xã hội chiếm 10%.  

Trên cơ sở quán triệt tư duy phát triển theo tinh thần các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị giữa nhiệm kỳ III, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã đề ra ba mục tiêu trọng tâm của nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 05 năm 2011-2015 trong đó có mục tiêu: "Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Tập đoàn HUD trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh".

Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị xây dựng Chương trình hành động thực hiện mục tiêu:"Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Tập đoàn HUD trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh" với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức trong Tập đoàn về truyền thống đơn vị Anh hùng, là kết quả của quá trình xây dựng và phát triển trong hơn 20 năm qua; tạo sự chuyển biến trong hành động, nâng cao trách nhiệm thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị doanh nghiệp; Thực hiện thành công Chương trình cải cách thủ tục hành chính trong Tập đoàn;

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và vai trò tiên phong gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các phong trào thi đua yêu nước;

- Phát huy vai trò hạt nhân trong các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn Tập đoàn; vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn thanh niên Tập đoàn.

- Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận vì các mục tiêu phát triển chung;

II. Nội dung Chương trình:

- Thực hiện thành công Chương trình Phát triển nhà ở của Tập đoàn với mục tiêu trong 05 năm 2011-2015 hoàn thành 12 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở xã hội chiếm 10%.

- Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế tri thức, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tăng trưởng về vốn chủ sở hữu: theo lộ trình tăng trưởng về vốn trong kế hoạch 05 năm 2011-2015, đến năm 2015 vốn chủ sở hữu của Tập đoàn là 20.150 tỷ đồng. Nguồn vốn Chủ sở hữu tăng trưởng từ hiệu quả các dự án đã và đang triển khai theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đánh giá lại giá trị doanh nghiệp, thặng dư bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa các đơn vị thành viên.

- Hoàn thành Chương trình cổ phần hoá các Tổng công ty thành viên và Công ty Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang theo đúng lộ trình đặt ra. Gắn Chương trình cổ phần hoá với việc rà soát hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước tại các đơn vị, cơ cấu lại nguồn vốn tập trung đầu tư cho ngành nghề kinh doanh chính và theo chiến lược phát triển chung của Tập đoàn. Tiếp tục thực  hiện nội dung trong đề án thành lập thí điểm Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, thành lập các Tổng công ty cổ phần trên cơ sở sắp xếp các các công ty con của HUD nhằm tập hợp sức mạnh, giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước và thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn trong những năm tới.

- Xây dựng và quảng bá để Thương hiệu HUD ngày càng có uy tín và là một thương hiệu mạnh trên thị trường.

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để HUD phát huy vai trò chủ đạo trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, tham gia điều tiết thị trường.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển của một đơn vị Anh hùng tới từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên, các tổ chức, đoàn thể trong Tập đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, tạo động lực cho từng tổ chức, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2011-2015 của Tập đoàn.

2. Phát động các phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn với với mục tiêu::"Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Tập đoàn HUD trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh". Nâng cao vai trò của các tổ chức cơ cở đảng là hạt nhân lãnh đạo các phong trào thi đua, các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất của mình; xây dựng nên một đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn giàu tri thức, có trách nhiệm với công việc, có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, gắn bó với đơn vị, tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

3. Trên cơ sở mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn là phát triển đô thị và nhà ở, tham gia điều tiết thị trường bất động sản Việt Nam, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành 12 triệu m2 sàn nhà ở trong giai đoạn 2011-2015, các phong trào thi đua của Tập đoàn trong giai đoạn tới phải bám sát mục tiêu trên, theo từng lĩnh vực cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm của từng thời gian, thời kỳ. Chú trọng tới các phong trào thi đua gắn với hoạt động cụ thể của đơn vị. Đối với những dự án, công trình trọng điểm cần phát động phong trào thi đua gắn với mục tiêu hoàn thành cụ thể của dự án, công trình đó, đặc biệt chú trọng tới hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp đặt ra như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tiến độ chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn,...

4. Kiện toàn tổ chức các cơ quan thi đua khen thưởng trong Tập đoàn thành một hệ thống thống nhất từ Công ty mẹ Tập đoàn đến các Tổng công ty thành viên để phù hợp với mô hình tổ chức mới, tạo điều kiện phát động các phong trào thi đua khen thưởng trong toàn Tập đoàn đạt được các mục tiêu đề ra;

5. Nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn để Công đoàn của Tập đoàn phải thực sự là hạt nhân quan trọng, xây dựng và phát động phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

6. Trước mắt, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị phát động phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2011-2015.

Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị yêu cầu các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chương trình hành động thực hiện mục tiêu:"Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng Tập đoàn HUD trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh", xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác của đơn vị mình để nhanh chóng đưa Chương trình hành động vào thực tiễn.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 42
Lượng truy cập trong ngày: 0