Chi tiết tin tức

Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI
 
((TTTT-HUD) Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 17/6/2011, tại Nhà văn hóa Linh Đàm (Khu đô thị mới kiểu mẫu Linh Đàm, Hà Nội), Đảng ủy Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị HUD đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Dự Hội nghị có: PGS-TS Nguyễn Hữu Chí - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương; TS Nguyễn Tiến Dũng - Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Hiệp - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn HUD, đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tập đoàn HUD; Các đồng chí Đảng uỷ viên, Hội đồng thành viên, BGĐ Tập đoàn; Bí thư các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Các đảng viên thuộc Khối cơ quan Tập đoàn và các Chi bộ BQLDA phía Bắc, Chi bộ các công ty HUD2, HUD6, HUD8, HUDCIC, HUDFIC, HUDLand, VINAUIC, Tam Đảo.

Buổi sáng, Hội nghị đã nghe PGS-TS Nguyễn Hữu Chí, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và dạy nghề, Ban Tuyên giáo TƯ truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới của hai văn kiện: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung phát triển năm 2011) và “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI”.

PGS-TS Nguyễn Hữu Chí truyền đạt Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XI

Buổi chiều, Hội nghị đã nghe TS Nguyễn Tiến Dũng, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới của hai văn kiện“Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020” và “Điều lệ Đảng” (sửa đổi, bổ sung).

Tiếp đó, Hội nghị nghe đồng chí Dương Văn Phúc – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn triển khai nội dung Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ I và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ III. Trong đó yêu cầu các Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chú trọng một số nội dung sau:

- Cần tăng cường công tác tuyên truyền, học tập, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên trong Tập đoàn về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ I (2010-2015); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị giữa nhiệm kỳ III (2007-2012), đưa các Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kết hợp với thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.Phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 theo các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và thực hiện thắng lợi kế hoạch 05 năm 2011-2015 với các chỉ tiêu chủ yếu đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kiện toàn mô hình tổ chức Đảng trong Tập đoàn cho đồng bộ và phù hợp với tổ chức của chính quyền và các đoàn thể, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong toàn Tập đoàn theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn hết nhiệm kỳ III vào đầu năm 2012. Tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ trong Tập đoàn.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác chỉ đạo, giao nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đạo đức, lối sống, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất của mình; xây dựng nên một đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn giàu tri thức, có trách nhiệm với công việc, có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, gắn bó với đơn vị, tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

- Duy trì và phát động phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển của một đơn vị Anh hùng; Nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân lãnh đạo các phong trào thi đua. Chú trọng tới các phong trào thi đua gắn với hoạt động cụ thể của đơn vị. Đối với những dự án, công trình trọng điểm cần phát động phong trào thi đua gắn với mục tiêu hoàn thành cụ thể của dự án, công trình đó, đặc biệt chú trọng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp đặt ra trong thực tiễn như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tiến độ chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn,...

* Trước đó, ngày 16/6/2011, Đảng bộ khu vực miền Nam cũng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Dự hội nghị có đồng chí Đào Văn Lừng – Phó vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Dương Văn Phúc - Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khu vực miền Nam cùng hơn 90 đảng viên đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc và đảng viên thuộc các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đang công tác tại phía Nam như Công ty cổ phần HUD9, công ty cổ phần HUD1, công ty cổ phần HUD3, công ty cổ phần HUD4, Công ty TNHH một thành viên HUDS. Sau phần hướng dẫn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI do đồng chí Đào Văn Lừng thực hiện, đồng chí Dương Văn phúc thay mặt Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã chủ trì hội nghị thảo luận, đóng góp cho dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị giữa nhiệm kỳ III. 

Đây là hai lớp học đầu tiên của Đảng bộ Tập đoàn để thực hiện Kế hoạch số 466-KH/ĐU ngày 15/4/2011 của Đảng ủy Tập đoàn về triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Theo kế hoạch, trong đợt học tập này, Đảng bộ Tập đoàn tổ chức 3 lớp học chính: 2 lớp cho các tổ chức cơ sở Đảng phía Bắc, và một lớp cho các tổ chức cơ sở Đảng phía Nam. Ngoài ra, do đặc thù về địa bàn hoạt động, một số tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn có kết hợp với cấp uỷ, địa phương để tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết.

Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quỳnh Anh:0932327287
Nguyễn Việt Long:0982081976
Hình ảnh
Tỷ giá vàng
Số người online: 50
Lượng truy cập trong ngày: 0